KBT & Konsult Gill Rohman AB

psykoterapi, coachning/handledning, utbildning, rådgivning 


Vad är KBT?

Kognitiv beteendeterapi - KBT, är en terapiform som är praktiskt inriktad och fokuserad på din situation här och nu. Det är en terapi där vi gör saker för att bearbeta dina problem, inte bara pratar om dem. 

KBT fokuserar på tankar, känslor och beteenden och hur de hänger ihop. Sättet att tänka påverkar hur vi känner oss och hur vi gör och tvärtom. Terapin syftar till att bryta onda cirklar av tankar-känslor-handlingar och ersätta dessa med andra sätt att tänka och agera

 I KBT utgår man från att det inte är händelserna i sig som gör oss ledsna, oroliga eller rädda, utan det sätt vi tolkar och tänker om dem. 

Vi tolkar ständigt det som sker. När vi får problem beror det ibland på att vi felbedömer det som pågår och reagerar därför på ett sätt som inte är ändamålsenligt. Ibland kan våra bedömningar vara korrekta men vi saknar bra sätt att handskas med situationen. I det första fallet kan man behöva lära sig att känna igen när tolkningarna blir fel och att se på det som händer på ett mer ändamålsenligt sätt. I det andra fallet kan det vara hjälpsamt att lära sig ett annat sätt att hantera de problematiska situationerna. 

I KBT utgår man också ifrån att en stor del av människans beteende är inlärt. Därför kan vi också lära om, och lära oss nya sätt att tänka, eller andra sätt att förhålla oss till problemsituationer och de känslor och beteenden som dessa utlöser. 

Tankar, känslor och handlingar förekommer alltid tillsammans i en ständigt pågående dans. När man exempelvis är deprimerad eller får en ångestattack så blir denna dans till en ond cirkel. I KBT ligger fokus på att bryta den onda cirkeln genom att granska de tankar som hör ihop med de obehagliga känslorna och ohjälpsamma beteenden och träna på andra sätt att agera eller förhålla sig till olika problemsituationer. 

Ibland arbetar man bara med det som utgör problem i nuläget och strategier för att hantera dessa här och nu. Ibland går man djupare och tittar på bakomliggande upplevelser, antaganden och självbild, i syfte att bättre förstå varför man gör som man gör idag och som en del i att kunna lära sig att göra annorlunda framöver. 

När är KBT lämpligt?

KBT har i vetenskapliga studier visat sig vara en effektiv terapimetod för behandling av ångest och depression. Idag används KBT även vid många andra problem som t ex missbruk, ätstörningar, kronisk smärta och sömnproblem, där terapiformen också visat sig ha god effekt. Utanför terapirummet används KBT-tekniker även av coacher och organisationskonsulter för problemlösning och utveckling både på individ- och organisationsnivå. 

Behöver man vara sjukskriven eller ha en diagnos för att få hjälp genom KBT?

Nej!  En del personer går till jobbet varje dag, lever i förhållanden, har vänner och fritidsintressen, men upplever att tillvaron i stort, eller något i den inte fungerar och orsakar lidande eller hindrar dem från att leva så som de önskar. Det kan t ex handla om svårigheter att få saker gjorda. Det kan handla om undvikanden och rädslor som begränsar livsutrymmet. Det kan handla om stress och upplevelse av att inte räcka till, om känslor och tankar som oroar och tynger även när allt till synes verkar så bra. KBT kan ge insikter och verktyg för att hantera sådana svårigheter och bidra till ökad livskvalitet och förbättrad självkänsla. 

Struktur, mål och samarbete

KBT är en strukturerad och målinriktad terapiform. Vid varje session följs en på förhand bestämd arbetsplan, en agenda. Syftet med denna är att ge samtalet en struktur som också underlättar ett strukturerat sätt att tänka och resonera kring problem. 

Vi startar med 2-3 inledande samtal där vi lär känna varandra och tillsammans tydliggör vad du vill ha hjälp med och vad du vill uppnå med terapin. Du får också möjlighet att sätta dig in i arbetssättet i KBT. I nästa steg sätter vi tillsammans upp mål som du vill nå i terapin och en plan för hur vi ska arbeta vidare. 

Terapin bygger på en dialog mellan dig som klient och mig som terapeut. Vi är bägge aktiva och samarbetar. Jag som terapeut bidrar genom att ställa frågor och vägleda dig till dina egna upptäckter. I terapin ingå också att du kommer att få hemuppgifter att göra mellan sessionerna. Det kan t ex vara att skriva ned dina tankar och känslor eller att testa att göra något på ett nytt sätt. Syftet med hemuppgifterna är att du själv fortsätter det arbete som du och jag påbörjat under sessionen. 

Terapins längd varierar beroende på dina problem och vilka mål du sätter. Vanligast är 10-20 sessioner, men även kortare och längre kontakter förekommer. En session varar i 50 minuter. 


KBT på arbetsplatsen